THTax cung cấp dịch vụ đại lý thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

THTax cung cấp dịch vụ đại lý thuế, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Mẫu số: 01/TB-HĐSS
 
TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          ___________                                                       _________________________
            Số: …/TB-… Hà Nội, ngày ... tháng … năm ….
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót
________________
Kính gửi: (Họ tên người nộp thuế:....)
(Mã số thuế của NNT:....)
 
 
Sau khi xem xét Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót ngày .../..../...của:
Người nộp thuế............................................
Mã số thuế:........................................................................................................................
 
Cơ quan thuế thông báo (tiếp nhận/không tiếp nhận) hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
(Trong trường hợp tiếp nhận việc hủy/điều chỉnh/thay thế giải trình hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì ghi: Cơ quan Thuế đã tiếp nhận Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót ngày ..../..../.....của quý công ty).
 
(Trong trường hợp không tiếp nhận việc hủy/điều chỉnh/thay thế giải trình hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì ghi: Đề nghị quý công ty kiểm tra, đối chiếu hóa đơn điện tử đã lập có sai sót do thông tin chưa chính xác).
Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế biết, thực hiện./.
 
 
  CƠ QUAN THUẾ hoặc THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Chữ ký số)
 
 
Ghi chú:
- Trường hợp CQT tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP do NNT gửi đến theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì “Chữ ký số” là chữ ký số của cơ quan thuế.
- Trường hợp CQT tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP do NNT gửi đến theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì “Chữ ký số” là chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế.
 
Bạn có thể tải biểu mẫu tại đây: link tải