Chuyên mục tài chính-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục tài chính-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Chuyên mục tài chính-Đại Lý thuế THTax, tư vấn thuế, kế toán trọn gói

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
26/2020/QĐ-TTg 14/09/2020 Quyết định 26/2020/QĐ-TTg chi tiết thi hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ico file word ico file pdf
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ico file word ico file pdf
1552/QĐ-BTC 02/10/2020 Quyết định số 1552/QĐ-BTC ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng ico file word ico file pdf
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập ico file word ico file pdf
88/2020/TT-BTC 30/10/2020 Thông tư số 88/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ico file word ico file pdf
36/2021/NĐ-CP 29/03/2021 Nghị định số 36/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ico file word ico file pdf
22/2021/TT-BTC 29/03/2021 Thông tư 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số ico file word ico file pdf
46/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ Về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam ico file word ico file pdf
73/2022/TT-BTC 15/12/2022 Thông tư số 73/2022/TT-BTC ngày 15/12/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch ico file word ico file pdf
69/2022/TT-BTC 16/11/2022 Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm ico file word ico file pdf
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng ico file word ico file pdf
39/2022/TT-BTC 24/06/2022 Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài ico file word ico file pdf
37/2022/TT-BTC 22/06/2022 Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC ico file word ico file pdf
36/2022/TT-BTC 16/06/2022 Thông tư 36/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định quản lý phí cấp GCN an toàn kỹ thuật GTVT ico file word ico file pdf
35/2022/TT-BTC 16/06/2022 Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5