Chuyên mục tài chính

Chuyên mục tài chính

Chuyên mục tài chính

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
67/2022/TT-BTC 07/11/2022 Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ico file word ico file pdf
131/NQ-CP 06/10/2022 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính Phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. ico file word ico file pdf
125/NQ-CP 22/09/2022 Nghị quyết 125/NQ-CP 2022 giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng ảnh hưởng bởi Covid-19 ico file word ico file pdf
57/2022/TT-BTC 16/09/2022 Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 148/2021/NĐ-CP quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp ico file word ico file pdf
1900/QĐ-BTC 15/09/2022 Quyết định 1900/QĐ-BTC 2022 sửa đổi, bổ sung danh mục mã định danh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu ico file word ico file pdf
55/2022/NĐ-CP 23/08/2022 Nghị định 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ico file word ico file pdf
52/2022/TT-BTC 12/08/2022 Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ico file word ico file pdf
1262/QĐ-TCT 10/08/2022 Quyết định 1262/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch triển khai Quyết định 1507/QĐ-BTC ico file word ico file pdf
47/2022/TT-BTC 29/07/2022 Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 ico file word ico file pdf
49/2022/NĐ-CP 29/07/2022 Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ico file word ico file pdf
42/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng ico file word ico file pdf
39/2022/TT-BTC 24/06/2022 Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài ico file word ico file pdf
37/2022/TT-BTC 22/06/2022 Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 109/2016/TT-BTC ico file word ico file pdf
36/2022/TT-BTC 16/06/2022 Thông tư 36/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 199/2016/TT-BTC quy định quản lý phí cấp GCN an toàn kỹ thuật GTVT ico file word ico file pdf
35/2022/TT-BTC 16/06/2022 Thông tư số 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định ico file word ico file pdf
         1 2 3 4 5