Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Văn bản pháp luật

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy đinh mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

70 mẫu văn bản, báo cáo về hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Ngày 09/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT về việc quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 70 mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trong đó có 28 mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư, 22 mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư, 04 mẫu báo cáo định kỳ của tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư và 16 mẫu báo cáo định kỳ của cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư.

Cụ thể, các mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư hoạt động đầu tư trong nước được ban hành bao gồm: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Đề xuất dự án đầu tư (thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập, do nhà đầu tư đề xuất hoặc không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư); Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài…

Thông tư có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT tại đây