Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021

Bổ sung 9,4 tỷ đồng hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa

Ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 378/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Theo đó, Chính phủ quyết định bổ sung 9,4 tỷ đồng để hỗ trợ các tổ chức, hiệp hội thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021, theo đề nghị của Bộ Tài chính. Kinh phí này được lấy từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề của ngân sách trung ương năm 2021.

Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xử lý cụ thể theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 378/QĐ-TTg tại đây