Quyết định số 1552/QĐ-BTC ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng

Quyết định số 1552/QĐ-BTC ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng

Văn bản pháp luật

Quyết định số 1552/QĐ-BTC ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng

Quyết định số 1552/QĐ-BTC ngày 02/10/2020 của Bộ Tài chính về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/10/2020.

Xem chi tiết Quyết định số 1552/QĐ-BTC tại đây