Quyết định 26/2020/QĐ-TTg chi tiết thi hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14

Quyết định 26/2020/QĐ-TTg chi tiết thi hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14

Văn bản pháp luật

Quyết định 26/2020/QĐ-TTg chi tiết thi hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14

Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Dành tối đa 30% vốn đầu tư công nguồn NSTW để bổ sung cho địa phương

Ngày 14/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 26/2020/QĐ-TTg về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước sẽ dành tối đa không quá 30% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương và được phân bổ theo ngành, lĩnh vực, không bao gồm vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Mức vốn còn lại được phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương theo ngành, lĩnh vực và phân bổ cho các nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể gồm chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia,…

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư trung hạn còn thiếu của các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025, thu hồi vốn ứng trước.

Ngoài ra, kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 được định hướng trên tốc độ tăng bình quân chung từ 5%-6%, riêng năm 2021 thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 26/2020/QĐ-TTg tại đây