Quyết định 1587/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Quyết định 1587/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Văn bản pháp luật

Quyết định 1587/QĐ-TCT 2022 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Quyết định số 1587/QĐ-TCT ngày 07/10/2022 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày 07/10/2022, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1587/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch là kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo; tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh.

Ngoài ra, tiêu chí thi đua đối với tập thể như sau: hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; nghiên cứu điều chỉnh kịp thời các văn bản hướng dẫn và tham mưu với Tổng cục hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực thuế trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước hàng năm;...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1587/QĐ-TCT tại đây