Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật Đầu tư 2020

Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật Đầu tư 2020

Văn bản pháp luật

Luật số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Luật Đầu tư 2020

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Xem chi tiết tại đây: