Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020

Văn bản pháp luật

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020

Sổ hộ khẩu vẫn còn giá trị sử dụng đến hết năm 2022

Đây là nội dung mới được Quốc hội thông qua tại Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Theo đó, Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này đến hết ngày 31/12/2022.

Luật Cư trú 2020 đã bãi bỏ toàn bộ các thủ tục về:

  • Cấp đổi Sổ hộ khẩu;
  • Cấp lại Sổ hộ khẩu;
  • Cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Luật cũng đã sửa đổi, bổ sung các thủ tục:

  • Tách Sổ hộ khẩu;
  • Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ hộ khẩu;
  • Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú…

Bên cạnh đó, thời hạn giải quyết đăng ký thường trú cho công dân cũng đơn giản, rút ngắn cả về thủ tục và thời gian. Nếu như hiện nay, thời gian giải quyết đăng ký thường trú là 15 ngày thì theo Luật mới tối đa là 07 ngày.

Đáng chú ý, Luật Cư trú 2020 cũng đã bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 20); tức là, không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương; việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là như nhau, không có sự phân biệt và được áp dụng chung, thống nhất trên toàn quốc. Đồng thời, Luật mới cũng bổ sung một số trường hợp xóa đăng ký thường trú, đó là:

  • Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù…
  • Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định pháp luật…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

Xem chi tiết Luật Cư trú số 68/2020/QH14 tại đây