Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn của cá nhân, tổ chức không kinh doanh được thực hiện như thế nào?

Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn của cá nhân, tổ chức không kinh doanh được thực hiện như thế nào?

Hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn của cá nhân, tổ chức không kinh doanh được thực hiện như thế nào?

Ngày đăng: 03/10/2020

tiết a, điểm 2.15, Phụ lục số 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC

 Tại tiết a, điểm 2.15, Phụ lục số 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

Bên có tài sản vốn góp là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:

a.1. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản.

a.2. Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định