thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Điều 2 của TT số 78/2014/TT-BCT

 Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Tại Điều 2 của TT số 78/2014/TT-BCT hướng dẫn:

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ (-) được trừ vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

 Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.