thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Những loại bảo hiểm nào không chịu thuế GTGT?

Khoản 7, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC

 

Những loại bảo hiểm nào không chịu thuế GTGT?

Tại khoản 7, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn:

Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm.