thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Đăng ký lao động, thang bảng lương

Dịch vụ ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG, BHXH - BHYT - BHTN tại TH TAX

 

* Dịch vụ ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG, BHXH - BHYT - BHTN tại TH TAX:

 

STT

HẠNG MỤC

NỘI DUNG CHI TIẾT

1

DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

 

1)   Tư vấn thủ tục đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

2)   Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp thức hóa các chi phí doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp

3)   Thời gian hoàn thành trong vòng 20 ngày

4)   Đăng ký khai trình sử dụng lao động  tại phòng lao động các Quận, Huyện.

5)   Xin xác nhận công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở (đủ điều kiện).

6)   Đăng ký thang bảng lương

7)   Đăng ký BHXH, BHYT tại phòng BHXH của Quận, Huyện

 

2

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

1)   Tư vấn thủ tục đăng ký lao động, BHXH, BHYT, BHTN

2)   Tư vấn nghiệp vụ phát sinh để hợp thức hóa các chi phí doanh nghiệp thực tế đã chi nhằm giảm mức thuế phải nộp.

3)   Thời gian hoàn thành hồ sơ trong vòng 20 ngày

4)   Đăng ký khai trình sử dụng lao động  tại phòng lao động các Quận, Huyện.

5)   Xin xác nhận công đoàn cơ sở hoặc thành lập công đoàn cơ sở (đủ điều kiện).

6)   Đăng ký thang bảng lương

7)   Đăng ký BHXH, BHYT tại phòng BHXH của Quận, Huyện

3

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG KHÁC

 

1)   Đăng ký tăng giảm lao động

2)   Đăng ký nội quy lao động (LĐ từ 10 người trở lên)

3)   Thỏa ước lao động tập thể (Khi có công đoàn)

4)   An toàn vệ sinh lao động

5)   Hồ sơ thai sản, điều chỉnh lương

6)   Đăng ký tăng giảm lao động BHXH trọn gói hàng tháng (dưới 05 lao động – KH thân thiết)

7)   Đăng ký tăng giảm lao động, BHXH trọn gói hàng tháng (dưới 05 lao động)