thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

DN có được chuyển lỗ sang năm sau không? Số lỗ này có được trừ vào thu nhập tính thuế không? Thời gian được chuyển lỗ quy định như thế nào?

Giải đáp quy định về việc chuyển lỗ của doanh nghiệp và thời gian chuyển lỗ được quy định theo luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung năm 2013.

 Theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung năm 2013 thì DN có lỗ được chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập tính thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm, kể từ năm tiếp theo năm phát sinh lỗ.

Đối với DN có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầutư sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Luật này nếu còn lỗ và DN có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó.