thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Có bao nhiêu phương pháp tính thuế TNDN và áp dụng cho đối tượng nào?

Có hai phương pháp tính thuế TNDN: phương pháp nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí (phương pháp kê khai) và phương pháp nộp thuế TNDN theo tỉ lệ trên doanh thu (phương pháp trực tiếp).

 Có bao nhiêu phương pháp tính thuế TNDN và áp dụng cho đối tượng nào?

Theo quy định của Luật thuế TNDN và Luật Quản lý thuế: có hai phương pháp tính thuế TNDN: phương pháp nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí (phương pháp kê khai) và phương pháp nộp thuế TNDN theo tỉ lệ trên doanh thu (phương pháp trực tiếp).

-         Phương pháp kê khai: áp dụng cho các tổ chức kinh doanh thực hiện giữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ, xác định được doanh thu, chi phí trong kỳ tính thuế.

-         Phương pháp trực tiếp: áp dụng đối với Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh.