Chuyên mục thuế

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục thuế

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân
Chuẩn mực kế toán số 21 30/12/2003 Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày Báo cáo tài chính
01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
Tờ khai đăng ký thuế 2021 03/12/2020 11 Biểu mẫu tờ khai đăng ký thuế áp dụng từ 17/01/2021
14/VBHN-BTC 09/05/2018 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2018 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăn
95/2016/TT-BTC 28/06/2016 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
105/2020/TT-BTC 03/12/2020 Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế
5189/TCT-CS 07/12/2020 Công văn 5189/TCT-CS 2020 giới thiệu điểm mới Nghị định 126/2020
38/2019/QH14 13/06/2019 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 Chung
126/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật quản lý thuế
100/2020/NĐ-CP 28/08/2020 Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
132/2020/NĐ-CP 05/11/2020 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết TNDN
95/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
3059/TCT-CS 03/08/2020 Công văn 3059/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN
3067/TCT-CS 03/08/2020 Công văn 3067/TCT-CS năm 2020 về miễn tiền thuê đất đối với hộ nông nghiệp
3146/TCT-CS 06/08/2020 Công văn 3146/TCT-CS năm 2020 về trả lời kiến nghị về hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng GTGT
3165/TCT-QLN 06/08/2020 Công văn 3165/TCT-QLN năm 2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài thuế nhà thầu nước ngoài
3185/TCT-HTQT 07/08/2020 Công văn 3185/TCT-HTQT năm 2020 về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài vào số thuế phải nộp tại việt nam TNDN
3196/TCT-CS 07/08/2020 Công văn 3196/TCT-CS năm 2020 về nộp tiền thuê đất theo đơn giá đất tính bằng ngoại tệ
3199/TCT-CS 07/08/2020 Công văn 3199/TCT-CS năm 2020 về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với thân nhân người có công với cách mạng
«     1 2 3 4 5      »