Chuyên mục tài chính

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục tài chính

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
140/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Nghị định 140/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP
163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp 2020 - 59/2020/QH14
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý Ngoại thương
120/2011/NĐ-CP 16/12/2011 Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại nghị định hướng dẫn Luật Thương mại
19/2011/QĐ-TTG 23/03/2011 Quyết định 19/2011/QĐ-TTG về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập, xuất cảnh do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
06/2003/NĐ-CP 22/01/2003 Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
17/2021/TT-BTC 26/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do bộ tài chính ban hành do Bộ Tài chính ban hành
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
187/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định 187/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
20/2006/NĐ-CP 20/02/2006 Nghị định 20/2006/NĐ-CP hướng dẫn luật thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
87/2017/NĐ-CP 26/07/2017 Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
12/2021/NĐ-CP 24/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật giá về thẩm định giá
89/2013/NĐ-CP 06/08/2013 Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật giá về thẩm định giá
«     1 2 3      »