Chuyên mục lao động - tiền lương

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục lao động - tiền lương

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
102/2018/TT-BTC 14/11/2018 Thông tư 102/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán bảo hiểm xã hộI do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
84/2015/QH13 25/06/2015 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 - 84/2015/QH13
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH về danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
35/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành
190/2007/NĐ-CP 28/12/2007 Nghị định 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
134/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định 134/2008/NĐ-CP điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
134/2015/NĐ-CP 29/12/2015 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
23/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành
396/BHXH-TCKT 23/02/2021 Công văn 396/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
11/2013/TT-BLĐTBXH 11/06/2013 Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14/2017/NĐ-CP 17/02/2017 Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn bộ luật lao động về lao động chưa thành niên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
75/2014/NĐ-CP 28/07/2014 Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
85/2015/NĐ-CP 01/10/2015 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về tiền lương
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ Luật Lao động 2012 - 10/2012/QH13
109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định 109/2002/NĐ-CP sửa đổi nghị định 195/CP năm 1994 hướng dẫn bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
«     1 2 3      »