thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục kế toán

Chuyên mục kế toán

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.