Chuyên mục đầu tư

thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Chuyên mục đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản Sắc thuế Tải file
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật doanh nghiệp
86/2017/NĐ-CP 25/07/2017 Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật doanh nghiệp 2005 - 60/2005/QH11
39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
27/2018/QĐ-TTG 06/07/2018 Quyết định 27/2018/QĐ-TTG về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
59/2011/NĐ-CP 18/07/2011 Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
32/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
09/2009/NĐ-CP 05/02/2009 Nghị định 09/2009/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
71/2013/NĐ-CP 11/07/2013 Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
126/2017/NĐ-CP 16/11/2017 Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
163/2018/NĐ-CP 04/12/2018 Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
55/2019/NĐ-CP 24/06/2019 Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
59/2020/QH14 17/06/2020 Luật doanh nghiệp 2020 - 59/2020/QH14
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
«     1 2 3 4      »