thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

THÔNG TƯ 200 Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 năm 2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất thông tư có hiệu lực thi hành từ 1-1-2015.

Để tải toàn bộ thông tư vui lòng bấm tại đây