thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Những quy định mới về việc khai báo, nộp thuế và kế toán thuế

Doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời những quy định mới về việc khai báo, nộp thuế và kế toán thuế để thực hiện đúng với quy định của pháp luật.

 

 
Những quy định mới về việc khai báo, nộp thuế và kế toán thuế
 
 
Doanh ngiệp cần chú ý những quy định mới sau đây:
 
1. Quy định về đăng ký thuế
 
Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; những thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm dừng kinh doanh; đăng ký thuế với các trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình kinh doanh; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.
 
2. Quy định về hóa đơn mua hàng, cung ứng dịch vụ
 
Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, hóa đơn cung ứng dịch vụ.
 
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTc, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC, 78/2014/TT-BTC để cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
 
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng và hóa đơn cung ứng dịch vụ.
 
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC tổng kết các quy định, thay đổi ban hành ngày 17/6/2015.
 
Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về hóa đơn (sửa đổi bổ sung dựa trên thông tư 39 và 26).
 
3. Thuế GTGT
 
Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế GTGT và Nghị định 209/2013/NĐ-CP.
 
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC, 78/2014/TT-BTC để cải cách và đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
 
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
 
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn hàng hóa, hóa đơn cung ứng dịch vụ.
 
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC được ban hành vào ngày 17/6/2015.
 
Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.
 
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC, bắt đầu có hiệu lực từ 13/8/2016.
 
Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB.
 
Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ở Luật thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều ở Thông tư về thuế (từ ngày 12/8/2016).
 
Thông tư 130/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, riêng Điều 4 áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.
 
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi khổ thứ nhất, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành thuế GTGT.
 
Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 219/2013/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính. Bãi bỏ Mẫu 06/GTGT kể từ ngày 05/11/2017.
 
4. Quy định về thuế TNCN
 
Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP.
 
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC, 78/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế cho doanh nghiệp.
 
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
 
Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Hướng dẫn thực hiện một số thay đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định ở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về thuế.
 
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC được ban hành ngày 05/02/2015.
 
5. Những quy định mới về thuế TNDN
 
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP, hướng dẫn Luật thuế TNDN.
 
Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để đơn giản hơn thủ tục hành chính về thuế.
 
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều ở Nghị định quy định về thuế.
 
Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC.
 
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC được ban hành ngày 14/9/2015.
 
6. Quy định mới về thuế môn bài
 
Thông tư 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
 
Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016, có hiệu lực ngày 01/01/2017 quy định tăng mức thuế môn bài.
 
7. Hướng dẫn kê khai thuế
 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC. Được sửa đổi bổ sung ở các Thông tư 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC.
 
8. Xử lý vi phạm về thuế
 
Kê khai sai, thiếu, nộp chậm, không nộp...tờ khai báo cáo thuế sẽ xử lý vi phạm hành chính theo Thông tư 166/2013/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.
 
Khoản 3, Điều 3, Luật số 106/2016/QH13 và được hướng dẫn cụ thể ở Khoản 3, Điều 3, Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định rõ về phạt chậm nộp tiền thuế.
 
9. Mục lục nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 
Thông tư 324/2016/TT-BTC ban hành hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước mới nhất, hướng dẫn áp dụng năm 2017.
 
Thông tư 324/2016/TT-BTC có hiệu lực từ 04/02/2017 dùng để thay thế Quyết định 33/2008/QĐ-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định 33.
 
10. Những quy định mới nhất về kế toán thuế
 
Luật kế toán 2015: Luật 88/2015/QH13 ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán, quy định với người làm kế toán,…
 
Nghị định 174/2016/NĐ-CP ban hành Ngày 30/12/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
 
Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa).
 
Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành vào ngày 22/12/2014, áp dụng từ ngày 01/01/2015.
 
Trên đây là những quy định mới về việc khai báo, nộp thuế và kế toán thuế. Những quy định này thường thay đổi nên doanh nghiệp cần nắm rõ để tránh những rủi ro không đáng có. Doanh nghiệp hãy để Đại lý thuế THtax giải quyết nỗi lo về thuế để doanh nghiệp an tâm hoạt động bằng cách gọi đến hotline 0913.77.44.97 hoặc đế lại lời nhắn trực tuyến nhé!