thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

Cập nhật hệ thống 26 chuẩn mực kế toán mới nhất

Các nghị định, thông tư, quyết định kế toán của nước ta thay đổi liên tục. Nếu không cập nhật những thông tin các chuẩn mực kế toán mới nhất doanh nghiệp rất dễ phạm sai lầm.
 
 
Tính đến hiện nay, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ Tài chính ban hành thông qua 5 đợt (bằng 5 Quyết định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện) như sau:

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực
 

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông hướng dẫn

02

Hàng tồn kho

149/2001/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

03

Tài sản cố định hữu hình

04

Tài sản cố định vô hình

14

Doanh thu và thu nhập khác

 

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

 

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông hướng dẫn

01

Chuẩn mực chung

165/2002/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

06

Thuê tài sản

10

Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

15

Hợp đồng xây dựng

16

Chi phí đi vay

24

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 


Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩnmực

 

Chuẩn  mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông hướng dẫn

05

Bất động sản đầu tư

234/2003/QĐ-BTC

161/2007/TT-BTC

07

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

08

Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

21

Trình bày báo cáo tài chính

25

Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

26

Thông tin về các bên liên quan

 
Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

 

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông hướng dẫn

17

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12/2005/QĐ-BTC

20/2006/TT-BTC

22

Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

23

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

27

Báo cáo tài chính giữa niên độ

28

Báo cáo bộ phận

29

Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán

 

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

 

Chuẩn mực số

Tên chuẩn mực

Quyết định ban hành

Thông hướng dẫn

11

Hợp nhất kinh doanh

100/2005/QĐ-BTC

21/2006/TT-BTC

18

Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

19

Hợp đồng bảo hiểm

30

Lãi trên cổ phiếu

 

 

Theo thuvienphapluat.vn