thtax.com - thtax.vn - thtax.com.vn

 

Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN

Những khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN được quy định rõ ở Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC và sửa đổi, bổ sung ở Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC.
 
Các khoản chi phí không được trừ
 
Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sẽ có các khoản được trừ và không được trừ khi hoạt động kinh doanh. Trong phạm vi bài viết này, Kế toán Thanh Hạnh xin chia sẻ cho doanh nghiệp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN để tránh sai sót không đáng có.

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN
 
Theo khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT_BTC sửa đổi, bổ sung vào Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC thì những khoản chi phí được trừ phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:
 
Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 
 Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 
 Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ giá trị mỗi lần hơn 20 triệu thì khi thanh toán phải có chừng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Như vậy, những khoản chi không đáp ứng được đủ các điều kiện trên sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.
 
Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN
 
Ngoài khoản chi được trừ thì các khoản chi khác không đáp ứng điều kiện sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN. Cụ thể như sau:
 
Chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác sẽ không dực bồi thường khi không có đủ hồ sơ chứng minh.
 
 Chi khấu hao tài sản cố định trong một số trường hợp không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
 
 Khoản chi cho nguyên vật liệu, năng lượng, hàng hóa phần tiêu hao vượt định mức cũng không được trừ vào thuế TNDN.
 
 Khoản chi doanh nghiệp dùng để mua hàng hóa, dịch vụ mà không có hóa đơn hoặc có nhưng hóa đơn không lập bảng kê, hóa đơn thiếu chứng từ thanh hóa.
 
 Chi tiền lương, tiền công và tiền thưởng cho người lao động trong một số trường hợp.
 
 Khoản chi trang phục cho người lao động bằng tiền hoặc hiện vật vượt quá mức quy định.
 
 Chi thưởng sáng kiến, cải tiến mà doanh nghiệp không có quy chế quy định cụ thể và việc thưởng sáng kiến, cải tiến. Không có hội đồng nghiệm thu sáng kiến, cải tiến doanh nghiệp.
 
 Chi phí cho nhân viên công tác nước ngoài không đúng quy định của Luật lao động.
 
 Các khoản chi được trừ nhưng lại trừ không đúng đối tượng, không đúng mục đích hay chi vượt quá quy định.
 
 Chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động mà vượt mức 1 triệu/người/tháng.
 
 Các khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động trái với quy định hiện hành.
 
 Chi đóng góp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên.
 
➝ Phần chi phí đóng góp vào quỹ các Hiệp hội được thành lập theo quy định của pháp luật vượt quá mức quy định của Hiệp hội.
 
 Phần chi trả tiền nước, tiền điện đối với các trường hợp những hợp đồng điện nước ghi tên chủ cho thuê nhà không đủ chứng từ hợp pháp.
 
 Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên thuê trả tiền trước.
 
 Khoản dùng để chi trả lãi vay không đúng quy định.
 
 Trích lập và sử dụng các khoản dự phòng trái với quy định.
 
 Các khoản chi phí trích trước kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn (hết chu kỳ) vẫn chưa chi hoặc chi không hết.
 
 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế, bao gồm chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm là: Tiền mặt, tiền đang chuyển, tiền gửi, các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ.
 
 Chi tài trợ cho giáo dục không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
 
 Chi tài trợ y tế và tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
 
 Chi ủng hộ địa phương, ủng hộ đoàn thể và tổ chức xã hội, từ thiện cho người nghèo, tài trợ nghiên cứu khoa học, đối tượng chính sách, tài trợ y tế và khắc phục hậu quả thiên tai, tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
 
 Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu vầ cổ tức của cổ phiếu, mua bán cổ phiếu quỹ và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn sở hữu của doanh nghiệp.
 
 Số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế phát sinh trong năm.
 
 Các khoản chi của kinh doanh bảo hiểm, xổ số, kinh doanh chứng khoán và các hoạt động đặc thù không thực hiện đúng văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài Chính.
 
 Các khoản tiền phạt về vi phạm luật giao thông, vi phạm kế toán thống kê, vi phạm luật về thuế hoặc luật đăng ký kinh doanh.
 
 Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế.
 
 Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không đủ hồ sơ, chứng từ xác minh.
 
 Chi tài trợ người nghèo không đúng đối tượng, chi tài trợ làm nhà tình nghĩa theo quy định của pháp luật mà không có hồ sơ xác định khoản tài trợ.
 
 Phần chi phí quản lý kinh doanh do công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức quy định.
 
 Các khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác, các khoản đã được chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, chi phí mua thẻ hội viên sân gôn, chi phí chơi gôn.
 
 Phần chi phí liên quan đến việc thuê quản lý với các hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino vượt quá 4% doanh thu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh casino.
 
 Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.
 
 Chi đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư hình thành tài sản cố định.
 
Hy vọng những thông tin chia sẻ trên về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN sẽ có ích cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa nắm rõ về kiến thức này thì hãy liên hệ với kế toán viên chuyên nghiệp của Thanh Hạnh để được trợ giúp nhanh chóng, chính xác.